<wbr id="eq7pj"><object id="eq7pj"><sup id="eq7pj"></sup></object></wbr>

  Πληροφορ?ε? για τη

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ XINFU (CHINA) CO., Η LIMITED διαθ?τει μεγ?λη β?ση παραγωγ?? μπαταρι?ν στην Κ?να και στο εξωτερικ?, επικεντρ?νοντα? στην Ε&amp;Α, την παραγωγ? και τι? πωλ?σει? προ??ντων μπαταρι?ν. Τα κ?ρια προ??ντα ε?ναι μπαταρ?ε? εκκ?νηση? μοτοσικλ?τα?, ηλιακ?? μπαταρ?ε?, μπαταρ?ε? UPS, μπαταρ?ε? αποθ?κευση? εν?ργεια?, μπαταρ?ε? ηλεκτρικ?ν οχημ?των, οικιακ? συστ?ματα εν?ργεια?, οι κατηγορ?ε? προ??ντων περιλαμβ?νουν μπαταρ?ε? μολ?βδου-οξ?ων, μπαταρ?ε? ι?ντων λιθ?ου κ.λπ. Η εταιρε?α ?χει μια πλ?ρη αλυσ?δα κατασκευ?? μπαταρι?ν, μπορε? να παρ?χει σταθερ?, υψηλ?? ποι?τητα? προ??ντα και υπηρεσ?ε? μπαταρ?α? για παγκ?σμιου? πελ?τε?. Η δι?ρκεια ζω?? τη? μπαταρ?α? ε?ναι γενικ? 300 φορ?? πλ?ρη? φ?ρτιση? και εκφ?ρτιση?. Η μπαταρ?α ε?ναι ?να ε?δο? αναλ?σιμη?, και η τιμ? τη? ε?ναι υψηλ?. Ω? εκ το?του, ε?ναι απαρα?τητο να χρησιμοποι?σετε και να διατηρ?σετε τη μπαταρ?α σωστ? και να επεκτε?νετε τη δι?ρκεια ζω?? τη? ?στε να κ?νετε την καλ?τερη χρ?ση των π?ντων. Η δι?ρκεια ζω?? τη? μπαταρ?α? ε?ναι γενικ? υπολογισμ?νη με β?ση τον αριθμ? των φορτ?ων η μπαταρ?α ε?ναι πλ?ρω? φορτισμ?νη και εκφορτισμ?νη. Οι 300 φορ?? υπολογ?ζονται με β?ση τη με?ωση τη? χωρητικ?τητα? τη? μπαταρ?α? στο 75% τη? ονομαστικ?? χωρητικ?τητα?. Αυτ? τα δεδομ?να ε?ναι πολ? σημαντικ? γιατ? ο χρ?στη? δεν θα φορτ?σει την μπαταρ?α ?ταν ε?ναι μ?νο το 75% τη? χωρητικ?τητα?, αλλ? θα το φορτ?σει μ?νο ?ταν δεν υπ?ρχει τρ?πο? να το χρησιμοποι?σουμε. Αυτ? τη στιγμ?, η χωρητικ?τητα τη? μπαταρ?α? ?χει μειωθε? στο 40% τη? ονομαστικ?? χωρητικ?τητα?, πρ?γμα που σημα?νει ?τι υπ?ρχει υπερβολικ? εκφ?ρτιση. Ω? εκ το?του, για να επιτευχθε? η δι?ρκεια ζω?? τη? μπαταρ?α?, ε?ναι απαρα?τητο να πραγματοποιηθε? ορισμ?νη συντ?ρηση: ?γκαιρη φ?ρτιση: Η διαδικασ?α θεραπε?α? ξεκιν? αφο? εκφορτ?σει η μπαταρ?α, και προφαν?? θεραπε?α θα συμβε? 12 ?ρε? αργ?τερα. Η ?γκαιρη φ?ρτιση μπορε? να αφαιρ?σει την μικρ? θεραπε?α. Αν η μπαταρ?α δεν φορτ?ζεται εγκα?ρω?, Οι θειωμ?νε? κρ?σταλλοι θα συσσωρε?σουν και θα μπλοκ?ρουν τα αφρ?του? μολ?βδου? μικροπ?ρων στη μπαταρ?α, α?ξηση τη? εσωτερικ?? αντ?σταση? τη? μπαταρ?α? και με?ωση τη? δι?ρκεια? ζω?? τη? μπαταρ?α?. Συμπλ?ρωμα νερο?: η μπαταρ?α ?χει σχεδιαστε? με ?παχο δι?λυμα, το οπο?ο θα προκαλ?σει εξ?λιξη αερ?ου κατ? τη φ?ρτιση, Που οδηγε? στη σταδιακ? με?ωση του απεσταγμ?νου νερο? τη? μπαταρ?α? μ?χρι να στεγν?σει. Αυτ? θα μει?σει τη χωρητικ?τητα τη? μπαταρ?α?, οπ?τε ε?ναι απαρα?τητο να συμπληρ?σει το απεσταγμ?νο νερ? εγκα?ρω?. Ε?ν η μπαταρ?α ε?ναι χωρ?? συντ?ρηση, μπορε?τε να δε?τε την κ?λυψη τη? μπαταρ?α? και τη βαλβ?δα ασφαλε?α?. Αν το λευκ? δι?φραγμα τη? μπαταρ?α? ε?ναι εντελ?? στεγν?, πρ?πει να αναπληρ?σετε νερ? αμ?σω?. Για τι? συνηθισμ?νε? μπαταρ?ε? μολ?βδου, μπορε? να ελεγχθε? η στ?θμη του νερο?. Ε?ν το επ?πεδο ηλεκτρολ?των ε?ναι κ?τω απ? την κανονικ? γραμμ?, πρ?πει να προστεθε? αποσταγμ?νο νερ?.

  Δε?τε περισσ?τερα

  ενημ?ρωση?

  Γιατ? ε?ναι ε?κολο να φορτ?σετε μπαταρ?ε? το καλοκα?ρι; Οι επτ? μ?θοδοι φ?ρτιση? που βλ?πτουν την μπαταρ?α περισσ?τερο, μην ξεγελ?σετε!


  Η μπαταρ?α του λιθ?ου για την αποθ?κευση εν?ργεια? ?χει γ?νει σταδιακ? μια ν?α δι?ξοδο για την επιχειρηματικ?τητα.

  China Energy Storage Network Ν?α: Η αγορ? μπαταρ?α? λιθ?ου ε?ναι αυξαν?μενη και τα υπορεμικ? ρε?ματα αυξ?νονται.


  Φα?νεται ?τι υπ?ρχουν τ?σα πολλ? ε?δη μπαταρ?ων λιθ?ου για φ?τα δρ?μου. δε?τε τι ε?δου? μπαταρ?α χρησιμοποιε?τε για ηλιακ? φ?τα

  Υπ?ρχουν δι?φοροι τ?ποι ηλιακ?ν φ?των δρ?μων, και υπ?ρχουν πολλ? μοντ?λα ηλιακ?ν μπαταρι?ν λιθ?ου που ταιρι?ζουν. Ηλιακ? οδ?? ηλεκτρικ?? μπαταρ?ε? λιθ?ου χωρ?ζονται σε δ?ο κατηγορ?ε? απ? ?ποψη υλικ?ν: Τρινικ?? μπαταρ?ε? λιθ?ου και μπαταρ?ε? φωσφορικο? σιδ?ρου λιθ?ου.


  Π?ση τ?ση ε?ναι καλ? για μπαταρ?α UAV;

  Με την αυξαν?μενη εφαρμογ? των UAVs, Οι κατασκευαστ?? UAV θα σχεδι?σουν την αντ?στοιχη τ?ση μπαταρ?α? και τι? προδιαγραφ?? σ?μφωνα με τη χρ?ση του προ??ντο? και τη θ?ση τη? αγορ??.


  ?ροι χρ?ση? τη? μπαταρ?α? 12v πλημμυρισμ?νη? μολ?βδου-οξ?α?

  12v Πλημμυρισμ?νη μπαταρ?α μολ?βδου-οξ?ων αν?κει στη βελτ?ωση τη? εσωτερικ?? δομ?? των συμβατικ?ν μολ?βδου-οξ?ων μπαταρ?ων. ?τσι ?στε η πλημμυρισμ?νη μπαταρ?α αποθ?κευση? μπορε? επ?ση? να επιτ?χει τον σκοπ? τη? χωρ?? συντ?ρηση.


  Π?σο καιρ? χρει?ζεται να φορτ?σει μοτοσικλ?τα πλημμυρισμ?νη μπαταρ?α μολ?βδου οξ?

  Ο χρ?νο? φ?ρτιση? τη? μπαταρ?α? μοτοσικλ?τα? πλημμυρισμ?νη? μολ?βδου οξ?ο? δεν ε?ναι λιγ?τερο απ? οκτ? ?ρε? και ?χι περισσ?τερο απ? δ?δεκα ?ρε?.


  Π?? λειτουργε? η μπαταρ?α 12v πλημμυρισμ?νη μολ?βδου-οξ?α

  Τα δ?ο σ?νολα πι?των τη? 12v πλημμυρισμ?νη? μολ?βδου-οξ?ο? εισ?γονται στο αραιωμ?νο δι?λυμα θειικο? οξ?ο? για τη δημιουργ?α τ?ση απ? χημικ?? αλλαγ??.


  Δε?τε περισσ?τερα

  激情综合色综合啪啪五月丁香_丁香六月月啪啪激情综合色_婷婷五月激情综合俺也去丁香五月_天天综合色天天综合色HD_影院 边摸边吃奶边做很爽视频男女 人妻系列影片无码专区50 日韩精品亚洲人成在线观看 狠打光屁股SM打到哭视频 无人区视频在线观看免费高清视频 羞耻捆绑折磨调教白丝袜美女网 公交车被多男摁住灌浓精在线观看 人妻中文字幕AV无码专区 国产乱人伦偷精品视频色欲 萌白酱在椅子喷水JK制服 白丝被绑双腿憋尿SM调教 无码中文亚洲AV吉吉影音 野花香在线观看免费观看大全 猛男裸体黄网站18禁免费看 夜夜躁狠狠躁日日躁AAB 捆绑白丝JK震动捧喷白浆 公交车上~嗯啊被高潮视频软件 久久精品无码专区2022 欧美日韩精品无码免费毛片 欧美综合自拍亚洲综合图区 无码专区丰满人妻斩六十路 久久精品无码专区免费首页 国内精品伊人久久久久影院 亲胸揉胸膜下刺激视频在线 中文字字幕在线无码中文无码 精品人妻无码专区在线视频不卡 男女生爽爽爽视频免费观看 公交车扒开稚嫩挺进去小说 真人女荫道口100种图片 偷窥美女澡堂洗澡偷拍BD 香港经典A毛片免费观看播放 公交车上忘穿内裤揉到高潮 陆诗琪陈叔的小说免费阅读最新 免费SM羞辱调教视频网站 公么把我次次送上高潮小说 在教室里撕了校花白丝小说 成人三级视频在线观看不卡 又大又黄又爽又色少妇免费 私人VPS一夜爽毛片免费 无遮挡吃胸膜奶免费看视频 亚洲AV日韩AV高潮噴潮无码 2020女厕偷拍九名美女 无码18在线网站成人网站 极致凌虐被迫高潮SM在线观看 HAO123网址导航官网 性XXXA办公室XXX公交车 成人看片黄APP免费看软件 人妻少妇精品视中文字幕国语 野花社区影视在线WWW官网 美女扒开腿让男人桶爽APP免费看 日韩精品区一区二区三VR 女仆被捆绑着SM调教视频 制服丝袜无码中文字幕第1页 男女做爰动态图高潮GIF 第17章诱骗开嫩苞的小说 亚洲AV日韩AV成人AV 免费看美女被靠到爽的视频 日本真人边吃奶边做爽电影 真人新婚之夜破苞第一次视频 赵旭李晴晴小说完整版免费阅读最新 <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>